National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa

Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa


Tiêu đề: Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số thông số làm cơ sở thiết bị làm khô màng hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx