National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý nhà nước đối với sự phát triển vùng phụ cận của trung tâm thủ đô Hà Nội

Quản lý nhà nước đối với sự phát triển vùng phụ cận của trung tâm thủ đô Hà Nội


Tiêu đề: Quản lý nhà nước đối với sự phát triển vùng phụ cận của trung tâm thủ đô Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Quản lý nhà nước đối với sự phát triển vùng phụ cận của trung tâm thủ đô Hà Nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx