National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính

Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính


Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx