National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp

Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp


Tiêu đề: Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và giá trị của hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận án



x