National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий

Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий


Tiêu đề: Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x