National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий

Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий


Tiêu đề: Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Модели и методы поиска информационных ресурсов с использованием семантических технологий


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx