National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Towards a generic model for Web services mashups using spreadsheet paradigm

Towards a generic model for Web services mashups using spreadsheet paradigm


Tiêu đề: Towards a generic model for Web services mashups using spreadsheet paradigm

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x