National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay


Tiêu đề: Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx