National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay


Tiêu đề: Quản lý bồi thường nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x