National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg

Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg


Tiêu đề: Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx