National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng hệ cúc tác axit rắn đa mao quản ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng hệ cúc tác axit rắn đa mao quản ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ


Tiêu đề: Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng hệ cúc tác axit rắn đa mao quản ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng hệ cúc tác axit rắn đa mao quản ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx