National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phase transition and spin transport in complex systems: frustrated spin systems, molecular and liquid crystals

Phase transition and spin transport in complex systems: frustrated spin systems, molecular and liquid crystals


Tiêu đề: Phase transition and spin transport in complex systems: frustrated spin systems, molecular and liquid crystals

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x