National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Задачи теории ударных гасителей колебаний конструкций и их элементов при импульсивных нагрузках

Задачи теории ударных гасителей колебаний конструкций и их элементов при импульсивных нагрузках


Tiêu đề: Задачи теории ударных гасителей колебаний конструкций и их элементов при импульсивных нагрузках

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Задачи теории ударных гасителей колебаний конструкций и их элементов при импульсивных нагрузках


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx