National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả đối với vắc-xin ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ sau sinh tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh

Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả đối với vắc-xin ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ sau sinh tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh


Tiêu đề: Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả đối với vắc-xin ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ sau sinh tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đáp ứng miễn dịch và hiệu quả đối với vắc-xin ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ sau sinh tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx