National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cost - effectiveness of integrating Methadone maintenance with antiretroviral treatmen in injection-driven HIV epidemics

Cost - effectiveness of integrating Methadone maintenance with antiretroviral treatmen in injection-driven HIV epidemics


Tiêu đề: Cost - effectiveness of integrating Methadone maintenance with antiretroviral treatmen in injection-driven HIV epidemics

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Cost - effectiveness of integrating Methadone maintenance with antiretroviral treatmen in injection-driven HIV epidemics


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx