National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giải pháp quản lý thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học tỉnh Ninh Bình

Giải pháp quản lý thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học tỉnh Ninh Bình


Tiêu đề: Giải pháp quản lý thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học tỉnh Ninh Bình

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Giải pháp quản lý thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học tỉnh Ninh Bình


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx