National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây

Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây


Tiêu đề: Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu, thiết kế vectơ mang gen kháng côn trùng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis phân lập ở Việt Nam để chuyển vào cây trồng nhằm nâng cao khả năng kháng côn trùng của cây


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx