National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes

Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes


Tiêu đề: Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x