National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes

Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes


Tiêu đề: Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Optimisation non convexe en finance et en gestion de production: Modèles et méthodes


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx