National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo

So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo


Tiêu đề: So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — So sánh đặc điểm sinh lí, hoá sinh liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn và ảnh hưởng của KCL xử lí hạt trước khi gieo


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx