National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng Việt Nam

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng Việt Nam


Tiêu đề: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện quản lý chi ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx