National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến

Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến


Tiêu đề: Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm phương trình nửa tuyến tính elliptic suy biến


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx