National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Study on strain sensing effect in silicon photonic crystal nanocavities

Study on strain sensing effect in silicon photonic crystal nanocavities


Tiêu đề: Study on strain sensing effect in silicon photonic crystal nanocavities

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x