National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Development of reliable sample loading method using porous polymer Poly (dimethylsiloxane) and its application to high functional bio-sensing devices

Development of reliable sample loading method using porous polymer Poly (dimethylsiloxane) and its application to high functional bio-sensing devices


Tiêu đề: Development of reliable sample loading method using porous polymer Poly (dimethylsiloxane) and its application to high functional bio-sensing devices

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x