National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giá trị của nội soi trong chẩn đoán và điều trị thoái hoá khớp gối

Nghiên cứu giá trị của nội soi trong chẩn đoán và điều trị thoái hoá khớp gối


Tiêu đề: Nghiên cứu giá trị của nội soi trong chẩn đoán và điều trị thoái hoá khớp gối

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu giá trị của nội soi trong chẩn đoán và điều trị thoái hoá khớp gối


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx