National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton α,ß- không no chứa vòng benzopiron

Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton α,ß- không no chứa vòng benzopiron


Tiêu đề: Tổng hợp và chuyển hoá một số xeton α,ß- không no chứa vòng benzopiron

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x