National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Brazillian test on anisotropic rocks - laboratory experiment, numberical simulation and interpretation

Brazillian test on anisotropic rocks - laboratory experiment, numberical simulation and interpretation


Tiêu đề: Brazillian test on anisotropic rocks - laboratory experiment, numberical simulation and interpretation

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x