National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH

Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH


Tiêu đề: Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Photoinduced electron transfer reactions between 2,2'-Dipyvidyl, 3,3', 4,4'-benzophenone tetracarboxylic acid and various DNA-bases and amino acids in aqueous solution of different pH


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx