National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vai trò của escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh Đăk Lăk, biện pháp phòng trị

Vai trò của escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh Đăk Lăk, biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Vai trò của escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh Đăk Lăk, biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Vai trò của escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh Đăk Lăk, biện pháp phòng trị


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx