National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron - phonon trong các hệ chuẩn hai chiều

Nghiên cứu một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron - phonon trong các hệ chuẩn hai chiều


Tiêu đề: Nghiên cứu một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron - phonon trong các hệ chuẩn hai chiều

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x