National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tổn thương dây thần kinh thị giác do bệnh lý mũi xoang bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tổn thương dây thần kinh thị giác do bệnh lý mũi xoang bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang


Tiêu đề: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tổn thương dây thần kinh thị giác do bệnh lý mũi xoang bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tổn thương dây thần kinh thị giác do bệnh lý mũi xoang bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx