National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tính toán uốn tấm composite polyme 3 pha trong kết cấu tàu thuỷ

Tính toán uốn tấm composite polyme 3 pha trong kết cấu tàu thuỷ


Tiêu đề: Tính toán uốn tấm composite polyme 3 pha trong kết cấu tàu thuỷ

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x