National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng, các tham số nhiệt động và cấu trúc của các tinh thể theo mô hình Einstein tương quan phi điều hoà trong phương pháp XAFS

Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng, các tham số nhiệt động và cấu trúc của các tinh thể theo mô hình Einstein tương quan phi điều hoà trong phương pháp XAFS


Tiêu đề: Thế tương tác nguyên tử hiệu dụng, các tham số nhiệt động và cấu trúc của các tinh thể theo mô hình Einstein tương quan phi điều hoà trong phương pháp XAFS

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x