National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Uy tín của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Uy tín của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước


Tiêu đề: Uy tín của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x