National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu di căn hạch chậu của carcinôm nội mạc tử cung giai đoạn I, II

Nghiên cứu di căn hạch chậu của carcinôm nội mạc tử cung giai đoạn I, II


Tiêu đề: Nghiên cứu di căn hạch chậu của carcinôm nội mạc tử cung giai đoạn I, II

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu di căn hạch chậu của carcinôm nội mạc tử cung giai đoạn I, II


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx