National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > An adaptive tunable vibration absorber using magnetorheological elastomers for vibration control of vehicle powertrains

An adaptive tunable vibration absorber using magnetorheological elastomers for vibration control of vehicle powertrains


Tiêu đề: An adaptive tunable vibration absorber using magnetorheological elastomers for vibration control of vehicle powertrains

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x