National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu cần máy xúc gầu ngược dẫn động thuỷ lực

Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu cần máy xúc gầu ngược dẫn động thuỷ lực


Tiêu đề: Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu cần máy xúc gầu ngược dẫn động thuỷ lực

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu cần máy xúc gầu ngược dẫn động thuỷ lực


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx