National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý quá trình dạy học và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Quản lý quá trình dạy học và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay


Tiêu đề: Quản lý quá trình dạy học và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x