National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19

Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19


Tiêu đề: Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x