National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19

Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19


Tiêu đề: Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai Landrace và Yorkshire với đực Durok và L19


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx