National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cảm biến khí dạng màng trên cơ sở vật liệu ôxít bán dẫn cấu trúc nano

Cảm biến khí dạng màng trên cơ sở vật liệu ôxít bán dẫn cấu trúc nano


Tiêu đề: Cảm biến khí dạng màng trên cơ sở vật liệu ôxít bán dẫn cấu trúc nano

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Cảm biến khí dạng màng trên cơ sở vật liệu ôxít bán dẫn cấu trúc nano


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx