National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi tiết khi mài phẳng

Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi tiết khi mài phẳng


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi tiết khi mài phẳng

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x