National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Transition metal doped silicon clusters: structural, electronic and spectroscopic properties

Transition metal doped silicon clusters: structural, electronic and spectroscopic properties


Tiêu đề: Transition metal doped silicon clusters: structural, electronic and spectroscopic properties

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x