National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bài toán quy hoạch toàn phương lồi ngặt với nhiễu giới nội

Bài toán quy hoạch toàn phương lồi ngặt với nhiễu giới nội


Tiêu đề: Bài toán quy hoạch toàn phương lồi ngặt với nhiễu giới nội

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x