National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu chuẩn, bộ mẫu điển hình phục vụ công tác khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của cây ngô

Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu chuẩn, bộ mẫu điển hình phục vụ công tác khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của cây ngô


Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu chuẩn, bộ mẫu điển hình phục vụ công tác khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của cây ngô

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu chuẩn, bộ mẫu điển hình phục vụ công tác khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của cây ngô


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx