National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thuật ngón tay đứt rời

Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thuật ngón tay đứt rời


Tiêu đề: Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thuật ngón tay đứt rời

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x