National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees

Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees


Tiêu đề: Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x