National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees

Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees


Tiêu đề: Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Identification, functional analysis of the Pm4CL1 cDNA gene and its use for antisense downregulation of lignin biosynthesis in transgenic Melia azederach L. trees


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx