National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể của rắn ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi tại Nghệ An

Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể của rắn ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi tại Nghệ An


Tiêu đề: Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể của rắn ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi tại Nghệ An

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể của rắn ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi tại Nghệ An


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx