National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến đổi các thông số siêu âm doppler mô cơ tim ở bệnh nhận bệnh động mạch vành

Nghiên cứu biến đổi các thông số siêu âm doppler mô cơ tim ở bệnh nhận bệnh động mạch vành


Tiêu đề: Nghiên cứu biến đổi các thông số siêu âm doppler mô cơ tim ở bệnh nhận bệnh động mạch vành

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x